RODO

mar 8, 2023

Klauzula informacyjna

LIGI OCHRONY PRZYRODY
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody, z siedzibą w Warszawie, ul Tamka 37, współadministratorem jest Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Komunalna 4
II. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej prawnik@abifusion24.pl,
pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7.04. 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
IV. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań i celów określonych w ustawach.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przechowywane zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.