Aktualne programy

„Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego” –dofinansowanie projektu w kwocie 29 220.00zł przez WFOŚiGW w Toruniu, całkowity koszt przedsięwzięcia to 32 520,00zł.

Przedsięwzięcie  realizowane od 01.09.2023 do 15.05.2024

Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej,
upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania
emisjom.
Cele szczegółowe:
a) Upowszechnianie wiedzy z zakresu emisji powierzchniowej i punktowej oraz ekologicznych metod
ogrzewania budynków.
b) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.
c) Zmiana codziennych nawyków wpływających na ograniczenie emisji.
d) Promocja programów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW z zakresu przeciwdziałania emisjom.

 

W ramach realizacji programu zaplanowano m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w których działają koła LOP: gmina miasto Włocławek, gmina Włocławek. gmina m. Kowal, gmina Baruchowo, gmina Lubraniec, gmina Lipno, gmina m. Lipno. Warsztaty przeprowadzą trenerzy edukacji ekologicznej, nauczyciele i specjaliści ochrony środowiska.