Aktywni włocławianie

AKTYWNI WŁOCŁAWANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

Projekt „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” realizowany jest przez „Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00 zł.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 r.

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu – miejsca, w którym będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to do ich aktywizacji społecznej , grupy zagrożonej wykluczeniem. Ogród stanie się odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ideą ogrodu jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nim jak w prywatnym ogrodzie.

Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2023 r.

Zadanie w ramach naszego projektu zrealizuje ten cel poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska. Beneficjenci wspólnymi siłami stworzą miejsce rekreacji i wypoczynku, które jednocześnie będzie przyjazne środowisku. Wspólna praca będzie promować aktywne spędzanie wolnego czasu.

Projekt służy zrealizowaniu lokalnej inicjatywy, która stanowić będzie odpowiedź na potrzeby mieszkańców i miasta.

Przedsięwzięcie pozwoli włączyć grupy defaworyzowane w działania proekologiczne. Zorganizowana grupa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem dzięki udziałowi w lokalnym projekcie zostanie zaktywizowana do działań na rzecz lokalnego środowiska.

Projekt przewiduje organizację warsztatów proekologicznych. Przeprowadzone zostaną w wersji teoretycznej (uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu) i zajęć praktycznych (taki ogród stworzą) oraz promującej inicjatywę.
Celem projektu jest przekazanie podstaw do stworzenia ogrodu przyjaznego owadom.
Zorganizowanie ogrodu od podstaw wykształci poczucie odpowiedzialności za to miejsce i podniesie samoocenę. W celu udzielenia wsparcia w realizacji swoich zainteresowań proekologicznych planuje się zorganizowanie warsztatów usprawniających funkcje ruchowe i manualne niezbędne do wykonywania działań praktycznych podczas zakładania i pielęgnacji ogrodu. Będą to warsztaty grupowe i/lub indywidualne z fizjoterapeutą, psychologiem, diabetykiem, doradcą. Ze względu na COVID 19 wszystkie warsztaty grupowe będą prowadzone w grupach zapewniających reżim sanitarny.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Włocławek:
– dorosłe osoby niepełnosprawne i osoby korzystające z pomocy MOPR.
W działania będą zaangażowane osoby z otoczenia beneficjentów oraz wolontariusze.