Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dnia 07.10.2021r.

Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych członków LOP na spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 07.10.2021 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 na wykład Pani Marii Balakowicz na temat Rezerwatu Leśnego Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. 

Zarząd LOP Okręg we Włocławku w roku 2021 realizuje projekt

 " Edukacja dla przyrody łączy pokolenia" finansowany przez WFOŚiGW w Toruniu.  Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce.


Liga Ochrony Przyrody podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” nr 5/G/2020/002 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 dokładne informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie projektu.

  Szanowni Państwo, informujemy, że biuro Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Wlocławku jest czynne w każdy czwartek od godz. 9:00-14:00 Prosimy o kontakt email lop.wloclawek@interia.pl.   

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek

za rok 2021 - dorośli 20 zł, dzieci i młodzież 5 zł 

Bank PEKAO SA 

Nr konta 74 1240 1981 1111 0010  9736 2769

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w dniu 13.12.2019 uzyskała osobowość prawną jest jednostką terenową stowarzyszenia. Nr KRS : 0000818518 REGON: 385069401